Seminář Archetyp Milovníka

Seminář archetyp Milovníka s Michaelem Rice

Milovník je čtvrtým a posledním archetypálním seminářem v řadě, ačkoliv každý seminář je ucelený sám o sobě a lze je prožít v jakémkoli pořadí. Milovník je archetypem, který ostatní archetypy (Krále, Válečníka a Kouzelníka) propojuje dohromady a je vstupní branou k tvoření a oslavě lásky ve všech jejích podobách a vyjádřeních.

Archetyp Milovníka je tím, co dává životu sladkost, hloubku a intimitu. Představuje a vyjadřuje dynamický tanec mezi dáváním a přijímáním. Zintenzivňuje a oslavuje spojení, harmonii a vášeň. Je do hloubky působícím faktorem, který ukazuje, kým skutečně jsme. Milovník je strážcem brány k blaženosti i cesty pravdy ke skutečnému pochopení sebe sama.

Dnešní relita je taková, že v případě mnoha mužů je tento archetyp nerozvinutý a nevyzrálý, v některých případech zcela zapomenutý, což má za následek to, že jejich život postrádá jiskru, inspiraci a radost. Řada mužů zůstává odstřižených od svého plného potenciálu, jsou neschopni sdílet se světem své světlo a lásku, což v podstatě znamená, že nejsou otevřeni přijímat světlo a lásku světa, která je jim k dispozici. Tento seminář je přímo zaměřen na tyto a všechny související problémy a poskytne dostatek příležitostí každému muži prozkoumat, vyjádřit a prožít Milovníka v hloubce na osobní úrovní a efektivním způsobem. Propojíme a dáme hlas kráse a kouzlu svého vnitřního umělce, básníka obklopeného múzami,  a samozřejmě také našemu milenci takovým způsobem, abychom oceňovali, užívali si a byli k dispozici svým milovaným. Milovník je o odvaze, odhodlání smyslnosti a svobodě.

Muži - už je čas vstoupit do neobjevené země svého otevřeného srdce a naučit se jej následovat s odvahou a odhodláním. Připojte se ke mě a tomuto život transformujícímu zážitku, staňte se součástí změny, která je esencí života.

 

The Lover Archetype Seminar with Michael Rice 

This is the fourth and last of the Archetype Seminars.  Although each seminar is independent and can be experienced in any order, the Lover is the archetype that holds all the others (King, Warrior and Magician) together, and opens the doorway to make and celebrate love in all its forms and manifestations.

The Lover Archetype is what gives life its sweetness, meaning and intimacy.  It represents and expresses the dynamic dance between giving and receiving.  It promotes and celebrates connection, harmony and passion.  As a deeply influencing aspect of who we are, the Lover is the gatekeeper to bliss and pathway to a true understanding of self.  

However, for many men, this archetype is underdeveloped, immature and in some cases completely forgotten, which results in a life that lacks sparkle, inspiration and joy.  Many men remain closed to their full loving potential, unable to give their light to the world, which also means they are not psychologically available to receive the light of the world into them.  This seminar will directly address this and other related issues and provide ample opportunity for each man to explore, express and experience his Lover in a deeply personal and effective manner.  We will access and give beautiful voice and magical movements to our inner artist, our psychic, our poet and of course our lover, in terms of appreciating, serving and celebrating our Beloveds. The Lover is about courage and commitment, as well as sensuality and freedom.

Men, it is time to step into the undiscovered country of your open heart, and to learn how to follow it with courage and commitment.  Join me on this life transforming event, and be part of the change that is the essence of Life itself.

0 Comments