Seminář Archetyp Bojovníka

Chceš být Bojovníkem nikoliv jen Hrdinou ?

Archetypy jsou informační a energetická pole, která vytvářejí základní matrici psychologie, formující naše základní systémy přesvědčení spojené s chováním. Čtyři hlavní jungiánské archetypy spojené s mužstvím jsou Král, Bojovník, Kouzelník a Milovník. Michael připravil čtyři velmi silné semináře pro muže, které do hloubky a podstaty prozkoumají výše zmíněné archetypy v kontextu pochopení a vědomého užívání.

U řady mužů v dnešní době nejsou tyto archetypy plně rozvinuté a jsou tak mimo rovnováhu. Následkem toho se nezralé a stínové aspekty těchto esencí projevují v mnoha oblastech našich životů - od našeho poslání přes vztahy až po vnímání sebe sama. Pokud tyto zásadní esence mohou projevovat svůj plný potenciál, jsme konečně schopni naplnit poslání naší duše, a setrvávat v posvátné službě světu, plni lásky, pravdy krásy a laskavosti.

 Michaelovy semináře jsou vedeny tak, aby probudily naše vědomí vůči tomu, jak tyto archetypy určují realitu našich životů, jak je možné vědomě přesáhnout stávající omezení a stát se muži jakými skutečně chceme být. Prostřednictvím informací, cvičení a intenzivní společné práce provede Michael muže krajinou archetypální mysli a společně prozkoumají tuto neobjevenou krajinu naši přirozenosti.

Bojovník je archetypem, který je obecně moderním světem nepochopený a ve své podstatě zkreslený. Jsme vystavováni ohromnému tlaku představovat archetyp Hrdiny - ať už doslova či v metaforicky. Stát se hrdinou je pro řadu mužů znamená dlouho a tvrdě pracovat - což je ovšem zbytečným plýtváním energií. Bojovník v každém z nás je disciplinovaný, uvědomělý, duchem přítomný a soustředěný. Bojuje pouze tehdy, pokud je to naprosto nutné, a to pouze za věc, která jej přesahuje či v daný okamžik vyžaduje jeho sílu či ochranu. Bojovník ví, kdy jednat a kdy zůstat pasivní, byt´ na stráži. Bojovník rozvíjí všechny své smysly a dovednosti ve službě životu, a je připraven udělat vše proto, aby zajistil, že život bude mít všechny příležitosti najít a naplnit celý svůj potenciál.  

 

Do you want to be The Warrior not only The Hero? 

Archetypes are fields of information and energy which generate the underlying matrix of psychology that form our belief systems and associated behavior. The four primary Jungian Archetypes associated with the Masculine are the King, Warrior, Magician and Lover.   Michael has developed four very powerful seminars for men which will deeply explore each of these archetypes in terms of our understanding and conscious application.  The first seminar in the Masculine Archetype Seminar series will take place in Haluzice from the 17th to the 20th September.  It will be the Warrior Archetype.

For many men in this time, these Archetypes are undeveloped and out of balance, which has the effect of allowing immature and shadow aspects of these essences to express in all areas of our lives; from our mission to all relationships and our very sense of self. When these powerful essences are manifesting their full potential then we are finally able to fulfill our soul mission and our sacred service to the world; with grace, beauty and truth.

Michaels seminars are designed to bring our awareness to how each of these Archetypes have defined our reality for all of our lives, and how we might now consciously transcend the limits that exist and become the men we are meant to be.  Through information, exercises and deep process work, Michael will guide the men through the landscape of the Archetypal Mind, and explore the undiscovered country of our true nature 

The Warrior Archetype is generally misunderstood and certainly misrepresented in our modern world.  Huge pressure exists for us men to present the Hero archetype to the world, whether it be in the literal or metaphoric sense.  For many men, working hard or long is as close as we get to being a Hero, and this is generally misallocated energy.  The Warrior in all of us is disciplined, aware, conscious and focused.  He fights only when absolutely necessary, and even then only for something that is bigger than he is; some cause or movement that needs his light, his power and his protection.  The Warrior knows when to act and when to remain passive but aware.  The Warrior develops all of his sense and abilities in service to life, starting with his own, and is prepared to become and do all he can to ensure that life is given every opportunity to explore and express its fullest potential.

This seminar will focus on revealing and fully integrating this vital force of archetypal nature into our psyche and physiology - so that we can embrace our true nature and move to incorporate truth, create beauty and change our world.

0 Comments