Business se Srdcem

„Ti, kteří tančili, byli považováni za blázny těmi, kteří nemohli slyšet hudbu“

My jako lidstvo teď zažíváme jemné, ale hluboké změny paradigmatu v chápání a hodnocení toho, kdo jsme a proč jsme tady.

Jak se měníme a vyvíjíme, musí se měnit i způsob, jakým podnikáme.

Byznys je definován jako „kupování a prodej zboží a služeb“, ale součástí této definice je několik základních principů a předpokladů, které je nyní potřeba prozkoumat, prověřit a transformovat. Zejména pokud chceme zastavit probíhající degradaci a ničení našeho životního prostředí, naší kultury a nás samotných.

Ve své současné podobě je byznys založen na starém příběhu o oddělenosti, nedostatku a nadvládě. Tyto základní předpoklady a dohody, které tvoří jeho základy, už neslouží nám ani této planetě. Mnozí z nás jsou otroky byznysu a peněz, kterým slouží.

Je čas začít vyprávět nový příběh; příběh, v němž je každý člověk svobodný a dělí se s ostatními o své nadání v harmonickém společenství. Příběh, v němž je veškerý život považován za posvátný a vytváření krásy je hlavní pohnutkou jakékoli lidské činnosti. Příběh, který povzbuzuje k vnitřnímu růstu, propojení se srdcem a projevení našeho plného potenciálu jakou součásti symfonie veškerého života.

Ve své prezentaci Michael popisuje, jak a proč svět byznysu neustále způsobuje stres a škody na všech úrovních, a jak vytvořil instituce a struktury, které tolik ovlivňují naše myšlení a jednání. Tyto informace jsou důležité v kontextu, jako odrazový můstek k pochopení a přijetí nového příběhu propojení a kreativity. Ukáže nám způsob, jakým máme k tomuto příběhu přistupovat, a roli, kterou máme hrát v jeho vyprávění, otevře před námi nádhernou vizi toho, co je možné, a dozvíme se, jak se můžeme začlenit do tohoto nového příběhu, jehož pravdivost cítíme srdcem.

Michael nabízí široké spektrum praktických protokolů a možností, které vám pomůžou v soukromí i v profesní oblasti, abyste dokázali bezpečně přejít z této skutečnosti do nové, která se před námi otevírá v budoucnosti. Z účasti na této prezentaci bude mít užitek každý, kdo jakýmkoli způsobem podniká.

Michael je praktický vizionář, který transformuje sny do reality. Bioarchitekt, mistr geometrie, návrhář, stavitel, šaman, bojovník, učitel. Dovedně přemosťuje světy a podporuje lidi aby se mohli dotknout nejhlubšího smyslu a potenciálu sebe sama, co nejplněji jej vyjádřili a mohli tak manifestovat krásu a harmonii ve svých životech a životech svých milovaných.

„Původem z Irska, přednáší, konzultuje a praktikuje mezinárodně, inspiruje, navrhuje a vytváří domy, stavby a komunity pro Nový svět.
Je nadaným učitelem, který je schopen nadšeně prezentovat a sdílet kombinaci starověké moudrosti a nových transformačních informací jednoduchou a přístupnou formou, která dovoluje lidem zlepšit jejich kreativitu a vytvářet lepší svět pro všechny.“

Ivona Hodasová – HR consultant Slovakia

(en)
“Those who dance are thought to be crazy, by those who cannot hear the music”

We are, as a people, experiencing a subtle but profound paradigm shift in our understanding and appreciation of who we are and why we are here. As we change and evolve, so too must the ways in which we carry out business. Business has been defined as the ‘activity of buying and selling goods and services’, but within this definition lies some basic principles and assumptions which now need to be explored, challenged and transformed, especially if we are to stop the ongoing degradation and destruction of our environment, our culture and our sense of self.

Business, as it is currently expressed, is based on an old story of separateness, scarcity and control. The underlying assumptions and agreements that form its foundations no longer serve us, or our planet. So many of us are enslaved to business and the money that it serves. It is time for a new story to be told; a story of the people which includes everyone being free and supported to discover and share their inherent gifts as part of a harmonically inclusive collective. A story where all life is considered sacred and the creation of beauty is the primary motivation for all human activity. A story that encourages inner growth, heart connectivity and an overall integral movement to manifest our fullest potential as part of the symphony of all life.

In this engaging presentation, Michael describes the what and the why of how the world of business continues to cause stress and damage at every level, and how it has created the institutions and structures which generate so much of our thinking and behaviour. This information is contextually important, but only as an initial stepping stone to perceiving and embracing the new story of connection and creativity. He will show us how to access this story and the role you are to play in its telling, by opening to and receiving a beautiful vision of what is possible, and learning how you can bow into service to this new story – which your hearts know is true.

Michael offers a full spectrum of practical protocols and possibilities that will help you, privately and professionally, to navigate the transitionary space between this reality, and the new one which is unfolding and expressing, sweetly singing and calling to us from the future. Anyone who is in business, in any capacity, will benefit from attending this event. Michael is a bridge between these stories, between these realities; as he continues to self navigate the space that divides them and shares his discoveries along the way.

Michael Rice is a practical visionary, sacred architect, master geometer, natural designer, builder, healer and teacher. He skilfully bridges the old and new worlds to support people to connect with and express their deepest purpose and fullest potential in order to manifest beauty and harmony in their lives.

He is a gifted seminar leader who is able to enthusiastically present and share powerful ancient wisdom and new transformational information in an easy and accessible way to allow people to enhance their innate creativity, access their bliss, and create a better world for all.

“Michael brings not only inspirational thoughts, but also practical ideas that change our dogmas. He speaks about work, money, gifting; but he is able to step wonderfully out of the role of suffering and change the status quo. He provides courage and shows how we might set new rules at work as well as in society as a whole. He offers simple and practical solutions which support creativity, naturalness and freedom. He is not a theatrical motivator. The things he talks about he is really experiencing and this gives the greatest power to his talks.”

Ivona Hodasová – HR consultant Slovakia

0 Comments